Persbericht van het overlegcentrum van Vlaamse verenigingen


Vlaamse politici, neem uw verantwoordelijkheid op in het Vlaams Parlement voor het Nederlands in het hoger onderwijs!

Op 21 juni werd het ontwerp van decreet inzake taal in het hoger onderwijs nagenoeg ongewijzigd goedgekeurd in de Commissie Onderwijs. Hierbij werd, ondanks de steun van andere organisaties zoals de Marnixring Internationale Serviceclub en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, geen rekening gehouden met de amendementen van het OVV met zijn 41 lidverenigingen. Die amendementen werden tussen 25 april en 15 juni bezorgd aan alle leden van de Commissie Onderwijs, aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in het Vlaams Parlement, aan alle Vlaamse partijvoorzitters en aan alle ministers en de minister-president van de Vlaamse Regering.
Aangezien de stemming over dit onderwerp tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement voor binnenkort gepland is, roept het OVV alle politici indringend op om het ontwerp alsnog aan te passen op volgende essentiële punten:

° In de bachelors zullen tot 18,33 % van de vakken per opleidingsjaar, en in de masters zelfs tot 50 % van de vakken, kunnen worden verengelst. Het nog steeds geldende decreet van 2003 voorziet als limieten voor de bachelors 10 % en voor de masters “in beperkte mate”.
Dat 25 % van de vakken in de masters in het Engels gedoceerd zou worden, is aanvaardbaar: daardoor kan de doelstelling om de studenten vertrouwd te maken met de internationalisering even goed bereikt worden als met 50 %.
° Studenten, die hun opleiding voortaan volledig in het Nederlands willen krijgen, worden verwezen naar slechts één plaats binnen de Vlaamse Gemeenschap. Dat is antidemocratisch.
Studenten moeten het recht behouden om in elke instelling hun curriculum in het Nederlands te doorlopen.
° Vakken kunnen volgens de tekst in het Engels gedoceerd worden vanaf het eerste bachelorjaar. Dat is een bijkomende hindernis voor de sociaal zwakste groepen en vele allochtonen, bij wie de verwerving van een voldoende hoog niveau van het Nederlands voor hogere studies al een eerste obstakel vormt.
De verwijzing van Engelstalige vakken naar het derde bachelorjaar is aanvaardbaar.
° Het recht om examen af te leggen in het Nederlands wordt verder ingeperkt dan in het huidige decreet van 2003, waarin slechts een uitzondering wordt gemaakt voor vakken die een andere taal tot voorwerp hebben en vakken die worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs.
Wij wensen dat dit recht, zoals in het decreet van 2003, behouden blijft.
° Ook voor de postinitiële opleidingen (“bachelor na bachelor”, “master na master”, postgraduaat, permanente vorming, nascholing en bijscholing) moet het principe gelden dat het Nederlands de onderwijstaal is. Anderstaligheid is slechts aanvaardbaar als de meerwaarde daarvan en de functionaliteit voor de opleiding blijkt uit de expliciet gemotiveerde beslissing van de inrichtende hogere onderwijsinstelling.

Ons pleidooi voor het behoud van het Nederlands in het hoger onderwijs is gebaseerd op de bezorgdheid voor de kwaliteit van de kennisoverdracht en op onze sociale bekommernis. En verder op onze vrees voor verschraling van het Nederlands als wetenschapstaal, met cascade-effect naar het secundair onderwijs, en op het EU-principe “eenheid in verscheidenheid”.
Wij wijzen een beperkte invoering van het Engels, om de studenten beter voor te bereiden op de internationalisering, niet af. Maar wij verwerpen de verregaande verengelsing die mogelijk wordt door het ontwerp van decreet.
Om die redenen stellen wij de hierboven vermelde alternatieven voor. Indien daarop niet wordt ingegaan, wordt het huidige decreet van 2003 beter behouden.

Vlaamse politici, wij rekenen op u om het Nederlands als de belangrijkste taal in ons hoger onderwijs te beschermen en niet door het Engels te laten verdringen, op het ogenblik dat er in Nederland gezagvolle stemmen opgaan om daar de verregaande verengelsing terug te schroeven. Het is 5 vóór 12.

Namens het OVV,
Robrecht Vermeulen, OVV-voorzitter,

Eric Ponette en Ghislain Duchâteau, afgevaardigd door het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) voor het dossier “ Taal Hoger Onderwijs”

Contact : eric.ponette@skynet.be en ghislain.duchateau@telenet.be