In Vlaanderen Nederlands

‘In Vlaanderen Vlaamsch!’. Wij zouden zeggen: ‘In Vlaanderen Nederlands!’. Met die nuance kunnen we ons nog altijd vinden in deze eis van de Antwerpse Meetingpartij, 150 jaar geleden opgericht rond een antimilitaristisch en Vlaamsgezind programma.

Hoever staan we nu? Sommigen zien in de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde een triomf voor Vlaanderen, de bekroning ook van een aanslepend en dikwijls frustrerend Vlaams activisme. Kritische geluiden wijzen daartegen op de Vlaamse toegevingen, vooral in de faciliteitengemeenten en Brussel. De scepsis is nog groter wat de splitsing van het gerechtelijk arrondissement betreft. Niet alleen de klassieke Vlaamse beweging bond de kat de bel aan. Ook Vlaamse rechters, parketmagistraten en advocaten lieten hun ongenoegen blijken. Tevergeefs. Want het wantrouwen is niet ongegrond. Eens te meer werd een compromis ‘à la Belge’ afgesloten. Het laat zich raden dat dit binnen de kortste keren zal leiden tot verschillende interpretaties, waarbij het Franstalige taalimperialisme kabbelend zal voortwoekeren.

Op het Franstalige imperialisme bestaat maar 1 antwoord: ‘In Vlaanderen Nederlands!’. Punt uit! Zolang de Vlaamse partijen het territorialiteitsprincipe niet onverkort afdwingen, zullen de Franstaligen blijven mangelen. Zonder een strakke taalgrenspolitiek zal de sociologische evolutie hun machinaties verder ondersteunen en blijven we in een vicieuze cirkel rondwentelen. Want ook de aanhoudende anderstalige migratie in Vlaams-Brabant zet het Nederlandstalige karakter van de streek almaar meer onder druk. Dat proces wint ook terrein in de rest van Vlaanderen. Niet de eerste keer doet ook Europa zijn duit in het zakje. Begin juli trok het Europees Hof van Justitie van leer tegen het decreet-Vandezande uit 1973, hoeksteen van de vernederlandsing van het bedrijfsleven. Dat decreet zou strijdig zijn met het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Gelukkig heeft prof. dr. em. Roger Blanpain, specialist in arbeidsrecht, dit standpunt onmiddellijk aangevochten.

Maar doen we het zelf beter? Op 5 juli keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waarbij de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten worden geïntegreerd. Meteen werd hierbij ook de taalregeling aan deze instellingen gewijzigd, waarbij de positie van het Nederlands wordt uitgehold.

Er is werk aan de winkel. ‘In Vlaanderen Nederlands!’