Wetsvoorstel markering verdient alle steun

Statistieken getuigen van een oorzakelijk verband tussen de omvang van het wapenbezit en het sterftecijfer in een samenleving. Hoe meer wapens er circuleren, hoe meer doden er vallen te betreuren. De verstrakking van de Belgische wapenwet in 2006 was een belangrijke stap in de goede richting. De centrale registratie van vuurwapens verkleint de risico’s van particulier wapenbezit en helpt vuurwapencriminaliteit indammen. Wie een vuurwapen aanschaft moet sindsdien immers een wettige reden kunnen voorleggen. De resultaten zijn er naar: het aantal overlijdens door vuurwapens, in de eerste plaats door zelfmoorden, nam sterk af.

Buiten het wettelijke circuit is echter nog altijd veel vuurwapentuig illegaal in omloop. N-VA senator Patrick De Groote heeft nu een wetsvoorstel ingediend dat het net nog nauwer sluit dan de wapenwet van 2006. Zijn voorstel voorziet de invoering van een doorgedreven registratie en de markering van munitie. Dat biedt mogelijkheden om de internationale regulering in de vorm van eindgebruikerscertificaten scherper te controleren, waardoor staten nog meer worden geresponsabiliseerd in hun politiek en economisch doen en laten. Als naast de herkomst van alle wapens ook die van elke kogel kan worden achterhaald, verhogen de controlemogelijkheden immens.

Technisch is de markering van munitie helemaal niet onoverkomelijk. Lasertechnologie laat toe, zoals in Brazilië wordt aangetoond, om op elke huls informatie over het bedrijfsmerk, het productiejaartal, een lotnummer en een identificatienummer van de verpakking van de kleinste verkoopeenheid op te nemen. Dergelijke innovatie maakt een volledige trajectcontrole mogelijk. Ze is ook praktisch haalbaar. De aanpak van de dioxinecrisis kan tot voorbeeld strekken. Om een nieuwe dioxinecrisis te voorkomen, werd zwaar geïnvesteerd in controles op de voedselveiligheid, van het veld tot op het bord. Vrijwel niemand verzette zich tegen de meerprijs hiervan. Het zou van cynisme getuigen dat wel te doen in het geval van risicovolle producten als wapens en munitie.

De markering van munitie is een bijkomende mijlpaal in de controle op het wapengebruik. Daarom is VOS-Vlaamse Vredesvereniging erg verheugd over het wetsvoorstel van Patrick De Groote. Dat de senatoren Bert Anciaux (sp.a) en Rik Torfs (CD&V) het voorstel mee ondertekenden wekt hoop voor de aanname. Op hoop van zegen!