e-vos juli 2017: 11 julivieringen /// Conferentie VN nucleaire wapens

NIEUWS

Vlaamse Feestdag

Op dinsdag 11 juli vieren we onze Vlaamse Feestdag. We mogen best fier zijn op onze Vlaamse thuis, een van de welvarendste regio’s in de wereld. Precies 100 jaar na zijn verspreiding aan het IJzerfront op 11 juli 1917 blijft de Open Brief aan Albert I een inspiratiebron om Vlaanderen nog meer op de kaart te zetten. Meer Vlaams zelfbestuur moet leiden tot nog meer Vlaamse welvaart en welzijn. Binnen Europa staan we gelukkig niet alleen, denk maar aan bv. Catalonië en Schotland. Al blijft er nog veel werk voor de boeg, laten we dinsdag allen klinken op Vlaanderen ons land!

Conferentie VN nucleaire wapens

Historische onderhandelingen worden ze genoemd, de VN-onderhandelingen die eind maart van start gingen in New York en vanaf midden juni werden voortgezet ‘om te onderhandelen over een wettelijk verbod van nucleaire wapens, met het doel ze te elimineren‘.

Vandaag, op 7 juli, eindigt de conferentie en vernemen we de uitkomst van de onderhandelingsronden waaraan 132 VN-lidstaten deelnamen. In het juli-augustusnummer van ons tijdschrift De Vos volgt uitgebreid verslag.

In ons artikel ‘Conferentie VN nucleaire wapens – Verbied die bom toch!’ dat verscheen in ons meinummer van De Vos – en u integraal kan (her)lezen op onze webstek  schetsten we alvast hoe we ervoor stonden. Wie zijn de voor- en tegenstanders? Wat zijn hun motieven? Waarom wilde de Belgische regering niet deelnemen aan de conferentie?

Het mag duidelijk zijn dat VOS volmondig voorstander is van de conferentie en een internationaal verbod op kernwapens ondersteunt. De op 22 september 2015 gepubliceerde standpunten van VOS omtrent defensie blijven onverminderd gelden:

  • Vredesopbouw op kleine en grote schaal is de belangrijkste preventie.
  • Wapens neen, diplomatie ja! Geweldloze conflicthantering en -beheersing moet steeds voorrang krijgen op militaire tussenkomsten met wapengebruik.
  • Wapenproductie en wapenhandel moeten strikt worden gereglementeerd en gecontroleerd.
  • Op wereldvlak dient een internationale vredesmacht onder VN-mandaat als partijen scheidende politiemacht op te treden.
  • De dialoog organiseren en het optreden als scheidsrechter tussen strijdende partijen moeten gebeuren door een internationale gerechtelijke instantie.
  • Het bezit en gebruik van nucleaire wapens zijn totaal uit den boze, cf. Het Internationaal Gerechtshof, 8 juli 1996. VOS eist de volledige ontmanteling van alle kernwapens.

In verder nieuws vroegen de burgemeesters Matsui en Taue van Hiroshima en Nagasaki aan de stad Ieper (Vredesstad en mede-oprichtende stad Mayors for Peace) om deel te nemen aan een petitie van Nihon Hidankyo, de federatie van Hibakusha organisaties (mayors for peace), met het doel zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om te ijveren voor een kernwapenverbod door middel van een kernwapenverdrag. Op 1 stem na werd de motie maandag unaniem goedgekeurd. De gemeenteraad van Ieper vraagt aan alle andere steden, gemeenten en gemeenteraadsleden om hun voorbeeld te volgen en de petitie te tekenen en een oproep te doen aan de federale regering om op constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens en alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden.

Vakantie

Van maandag 17 juli tot en met vrijdag 21 juli zal ons secretariaat gesloten zijn wegens vakantie. We wensen iedereen een deugddoende vakantie toe.

KALENDER

FRANS KUSTERSFK pentekening     Bekijk het programma

Zaterdag 8 juli, 20.00u. 
Academische Zitting en opening tentoonstelling Frans Kusters in Museumkerk, Oud-Rekem. Sprekers: Marino Keulen, Rik Brouns, Hendrik Vuye en Veerle Wouters met receptie.

Zondag 9 juli, 11.30u. 
11.30u.: Misviering in Sint-Pieterskerk Rekem, Populierenlaan
13.00u.: Ontvangst in ontmoetingscentrum (broodjes, soep)
15.00u.: Stoet van de Limburgse reuzen vanaf het ontmoetingscentrum naar het standbeeld aan het kanaal Oud-Rekem o.b.v. fanfare Sint-Cecilia
16.00u.: Inhuldiging beeldengroep Kusters met toespraken
16.30u.: Elfjuliviering/volksfeest/zangstonde d.m.v. samenzang van leden van diverse Limburgse koren en het publiek onder begeleiding van de fanfare Sint-Cecilia. Sprekers: Marino Keulen, Rik Brouns, voorzitter werkgroep Frans Kusters, Stefan Beerten, secretaris Elfjulicomité Limburg en minister Steven Vandeput. Doorlopend mogelijkheid tot bezoek aan de Kusterstentoonstelling in de museumkerk.
17.30u.: Barbecue 11 juliviering aan het ontmoetingscentrum (vooraf inschrijven)

Publicatie Frans Kusters
De brochure 1917-2017 Frans Kusters is voor € 10 incl. verzending te bestellen via BE62 9730 9216 2461 BIC ARSPBE22 Werrkgroep Frans Kusers.

RENAAT DE RUDDER renaat_derudder     Bekijk het programma

Zondag 9 juli, 10.30u.
10.30u.: Academische Zitting in zaal De Klaproos, met 2 sprekers, o.a. Bart De Valck, voorzitter VVB
Muzikale intermezzo’s
ll.30u.:  Stoet naar het monument van Renaat De Rudder
ll.45u.:   Onthaal John Caron, gevolgd door toespraak van Karel Uyttersprot namens VOS
ll.55u.:   Jo Decaluwe leest voor uit de brieven van R. De Rudder aan zijn moeder.
Aansluitend: Bloemenhulde, Gebed voor het Vaderland, Vlaamse Leeuw en Last Post.
Een drink wordt aangeboden in de Foyer.
De Foyer en zaal De Klaproos bevinden zich in hetzelfde gebouw van de Gem. Bibliotheek, Stationsstraat 20, 9850 Landegem. Organisatie: Renaat De Ruddercomité, Vrienden Renaat De Rudder, Vlaams Genootschap Nevele en VOS.

Publicatie Renaat De Rudder
50 blz. van het aprilnummer van de Heemkundige Kring Het Land Van Nevele handelen over Renaat De Rudder. Te koop bij Heemkundige Kring HLVN: www.landvannevele.com

Zaterdag 24 juni t.e.m. dinsdag 11 juli
Tentoonstelling ‘Affiches: Grenzeloze inspiratie’
Deze overzichtstentoonstelling geeft een beeld van hoe de IJzerbedevaart door de jaren heen geëvolueerd is en biedt een inzicht in de Vlaamse bewustwording en het streven naar vrede. Locatie: Plantijnzaal van de bibliotheek van Izegem, Grote Markt 20, gratis te bezichtigen tijdens openingsuren van de BIB. Organisatie: 11 juli comité van Izegem e.a.

Vrijdag 25 augustus
Bloemen voor Helden

Frans Kusters herdenking aan de crypte van de IJzertoren, Diksmuide. Meer info wordt weldra bekendgemaakt.

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus
Vredesfietseling, Ieper – Passendale – Oostende – Diksmuide – Ieper
http://vredesfietseling.eu/programma/ 
Organisatie werkgroep VF i.s.m. VOS Vlaamse Vredesvereniging en Aan de IJzer

Noteer alvast in uw agenda
Zaterdag 30 september, 10.30u.
Leden en sympathisantendag VOS Vlaamse Vredesvereniging, Diksmuide

Antwerpen

Dinsdag 11 juli, 11.00u.
Turnhout De 11 juliviering start aan het Jozef Simonsmonument op het Kasteelplein te Turnhout, waar hulde gebracht wordt aan de Vlaamse oud-strijder en schrijver-dichter. Daarna stoet naar het stadhuis op de Markt, waar de viering wordt verder gezet met toespraken van VOS-voorzitter Dirk Mertens en Frank Judo, advocaat aan de Brusselse balie. Meer info bij Dirk Mertens: dirkmertens18@telenet.be of 014/72.06.15.

Limburg

Zondag 9 juli
11u. Bilzen, St. Mauritiuskerk: Vlaamse Misviering
12u. Bilzen, zaal Concordia, Zoemerik: gratis aperitiefconcert door Vlaamse Harmonie Recht door Zee & zanggroep Evergreens & Voncken
Organisatie van 11 juli werkgroep Bilzen (is een samenwerking van VOS, VVB, V+, DF en RdZ)
info: duboispaul@telenet.be

Oost-Vlaanderen

Zondag 9 juli en dinsdag 11 juli
Zulte 9 juli aanwezig met vlag op de 11- julimis en 11 juli met stand op de 11 juliviering met gratis tombola 96 biertjes Vlaamse leeuw.  Iedere bezoeker krijgt een lot en stempel van VOS op de arm. Meer info: Eddy Dubois: kaderswilpa@telenet.be

Dinsdag 11 juli, 18.30u.
Sint-Niklaas 11-julimis in de Sint-Nicolaaskerk, vervolgens optocht met de vaandels naar het stadhuis met academische zitting, als spreker minister president Geert Bourgeois. Inlichtingen bij Jos Thys: jos.thys3@telenet.be.

Dinsdag 11 juli, 18u.
Melle Vlaanderen feest in Melle op de site van Caritas.
Programma: 18u: eten bij RemorK – zandtekenkunst met de kinderen, 20u: het optreden van Nijghse vrouwen. Meer info: Guido De Munter: paxvlaanderen@outlook.com

Zondag 20 augustus, 8.30u.
Wondelgem 48ste Wondelgem Wandelt en Fietst. Vrije start vanaf 8.30u, polyvalente zaal ‘De Zulle’ Botestraat 98, 9032 Wondelgem. VOS Wondelgem beschikt over 10 vrijkaarten. Info bij Dirk Buys 09/253.64.36.

Zaterdag 16 september, 11.00u.-17.00u.
Vlaamse cultuurmarkt, Kouter te Gent. Voor de inrichting van onze stand zijn vlag, wimpels, foto’s, documentatie e.d. steeds welkom op volgend adres. Afdelingsbestuursleden die kunnen en willen meewerken om er een geslaagde eerste deelname van te maken mogen dit melden aan het secretariaat VOS Gouw O.VL: Dirk Taerwe, Spijkstraat 98 te 9040 Sint-Amandsberg, 0496/20.00.99 of dirk.taerwe@skynet.be.

Vlaams-Brabant

Zondag 13 augustus tot maandag 21 augustus
Aarschot Tentoonstelling over Joe English en de kleine mens in de Grote Oorlog. Locatie: Sint-Rochus Memoriaal, Gijzelaarsstraat (achter huis met nr. 23) te Aarschot. De vernissage start zaterdag 12 aug. om 14u. Meer info bij Johan Noppen: 0494/05.39.05.

West-Vlaanderen

Zaterdag 26 augustus, 12u.
Vredeswake VOS W-VL. met klaroenblazer. Tezamen met de Vredesfietseling alsook het gemeentebestuur van Zonnebeke brengen we een herdenking op de site van de Tyne Cot Cemetery te Zonnebeke. Meer info: Philippe Haeyaert: 0476 632 961 of philippe.haeyaert@gmail.com

Geef een reactie