Colloquium transfers

Het is alom bekend dat er jaarlijks miljarden euro’s van Vlaanderen naar Wallonië vloeien. Op zaterdag 3 oktober organiseren het AVSZ en de VVB hierover een colloquium in De Schelp van het Vlaams Parlement, Hertogstraat 6, 1000 Brussel. Verschillende gastsprekers, waaronder  Wilfried Haesen, prof. em. dr. Magda Michielsens en...

Financieringswet maakt van 11 juli feest met kater

De Belgische regering moet geld hebben. En waar zit dat geld? Overal, maar zeker  in Vlaanderen. Waar gaat dus het meeste geld gehaald worden?  In Vlaanderen natuurlijk. Dat zouden de Vlaamse partijnotabelen die de eerste-mini-ster flankeerden tijdens de presentatie van het akkoord ook moeten weten. Nochtans stemden zij er volmondig mee in...

11 novemberherdenkingen: een korte terugblik

Over heel Vlaanderen is de wapenstilstand herdacht. 94 jaar geleden legden de Europese legers de wapenen neer en sloten vrede met elkaar. Door heel Europa weerklonk de roep om ‘nooit meer oorlog’. Gezien de oorlogen die nu woeden, blijft deze boodschap ook anno 2012 relevant. Wij kijken terug op...

Verslag van debat zelfbeschikking

Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten stelt onomwonden: ‘Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na’. Haast alle landen ondertekenden dit verdrag van...

In Vlaanderen Nederlands

‘In Vlaanderen Vlaamsch!’. Wij zouden zeggen: ‘In Vlaanderen Nederlands!’. Met die nuance kunnen we ons nog altijd vinden in deze eis van de Antwerpse Meetingpartij, 150 jaar geleden opgericht rond een antimilitaristisch en Vlaamsgezind programma. Hoever staan we nu? Sommigen zien in de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde een...