Infobundel ‘De Vos-vrijwilliger’

Zonder de inzet van vrijwilligers zou er in Vlaanderen geen verenigingsleven mogelijk zijn.

Als oudste Vlaamse Vredesvereniging kan VOS na honderd jaar bouwen op het enthousiasme en de inzet van tal van vrijwilligers in de lokale afdelingen, in werkgroepen, in de provinciale besturen, de Algemene Vergadering en het Bestuur.

Gebaseerd op de wet op het vrijwilligerswerk van 3 juli 2005, aangevuld door de wetten van  13 augustus 2018 en van 21 april 2019, krijgen verenigingen zonder winstoogmerk, en ook feitelijke verenigingen, heel wat verplichtingen ten aanzien van de vrijwilligers waarop ze een beroep doen. Zo moeten de vrijwilligers via een organisatienota van wanten weten. Aan deze verplichting heeft VOS voldaan door de publicatie van deze nota op de laatste pagina van De Vos van oktober 2006. De nota is permanent te raadplegen op de webstek van VOS.

VOS wil, naast die organisatienota, alle vrijwilligers verder informeren via deze informatiebundel, zoals onder andere over de structuur van de organisatie, aanspreekpersonen organisatie, doelstelling, wet op de vrijwilliger, verzekeringen, onkostenvergoedingen, geheimhoudingsplicht, de toekomst van VOS, …..

Gegevens organisatie

Naam organisatie: Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging

Juridisch statuut: Vereniging zonder winstoogmerk

Contactgegevens:

Adres: Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen

Telefoonnummer: 03/213.35.85

Webstek: www.vosnet.org

E-postadres: info@vosnet.org

Aanspreekpunten organisatie

Samenstelling Raad van Bestuur:

Voorzitter: Ivo Coninx

Secretaris: Tosca Van Goidsenhoven

Penningmeester: Philippe Haeyaert

Afgevaardigd bestuurder: Dirk Vereycken

Samenstelling Algemeen Secretariaat

Stafmedewerker: Nick Peeters

Administratief medewerkster: Ria Van Aerden

Educatief medewerker: David Monjaerts

Werkgroepen

  • WG Afdelingswerking (ic, tv, np, dm  prov.vz. en/of secr.)
  • WG Financiën (ic, ph, rva)

–     WG Heldenhulde: (np, ld, ADVN, ADIJzer

  • WG Honderd jaar VOS (ic, dv, dt, np, dm, pdb, gl)

–     WG Ministerie voor Vrede (ic, ph, dv, jb, np, dm)

–     WG Personeel (ic, ph, dv, tv, stafmedeweker indien niet betrokken partij)

–     WG Redactie (gl, ic, gh, pj, np, kdw, dm, occasionele medewerkers)

  • WG Sociale Media (ic, np, dm)
  •  
  • WG Vredescantate (rg, jdp, ic)
  • (jury, fjv, dm)

De vereniging heeft tot doel:

Oorlog en geweld aan de kaak te stellen met alle geweldloze actiemiddelen de uitvoering van wat gemeenzaam aangeduid wordt als het IJzertestament. Zij zal derhalve gelijktijdig ijveren voor ‘Nooit meer Oorlog – Godsvrede – Zelfbestuur’.

De vereniging zal in het kader van haar sociaal-culturele werking activiteiten ondernemen en ondersteunen die voormelde doelstellingen bevorderen binnen de Vlaamse gemeenschap en bij uitbreiding in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

De nieuwe vrijwilligerswet

In Vlaanderen zijn honderdduizenden mensen actief als vrijwilliger.

Verenigingen kunnen zelf bepalen via welke (eventueel elektronische) kanalen ze hun vrijwilligers inlichten over het doel van de vereniging, de eventuele verzekering, vergoeding, plichten. Een beslissing die niet alleen heel wat  papierwerk vermijdt, maar ook consequenter kan worden toegepast nu ook het onderscheid tussen leden en vrijwilligers in een feitelijke vereniging verdwijnt.

Meer duidelijkheid is er nu ook over de aansprakelijkheid van vrijwilligers en organisaties. De wetswijzigingen geven vrijwilligers terug de principiële immuniteit zodat zij zich onbezorgd belangeloos kunnen blijven inzetten. Wel is deze immuniteit enkel voorzien voor vrijwilligers die werken voor een rechtspersoon (bijvoorbeeld een VZW), een feitelijke vereniging die personeel in dienst heeft, of een afdeling van één van de twee vorige types organisaties. Aangezien VOS een VZW is, vallen alle VOS-afdelingen ook onder deze regelgeving. VOS-nationaal is als koepelorganisatie dus aansprakelijk voor schade door een lichte fout van de vrijwilliger.

Voor de drie types verenigingen (waaronder de VZW’s) die aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door vrijwilligers bij een lichte fout, is er ook een verzekeringsplicht. Dit houdt in dat VOS-nationaal dus verplicht is een verzekering af te sluiten. Meer uitleg over de verzekering en de aansprakelijkheid van de vrijwilligers vindt u verder in deze nota.

Vrijwilligers zijn geen ‘normale werknemers’. Ze houden zich niet aan de zondagsrust, moeten niet op medische controle gaan, zijn niet aangesloten bij een dienst voor preventie, kunnen geen tijdkrediet aanvragen. Daarom dat er door de verschillende organisaties werd geijverd om het verschil tussen werknemers en vrijwilligers in de wet duidelijk te maken. Positief aan de goedgekeurde wetswijziging is dat de bepaling rond de toepassingen van de arbeidswetgeving is geschrapt. Negatief is dan weer dat de uitsluiting van de toepassing van het arbeidsrecht niet expliciet in de tekst kwam. Toch is er het engagement van de regering om nachtwerk, zondagsrust en dergelijke bepalingen in geen geval op vrijwilligerswerk van toepassing te maken.

De overheden hebben in deze wetswijziging ook zichzelf aan het werk gezet. Zo moeten gemeenten en provincies de verenigingen en vrijwilligers informeren over de bepalingen inzake verzekeringen. Zij krijgen echter geen controleplicht, het is niet aan de gemeenten om toe te zien op de naleving van de wetgeving door de organisaties.

De wet is in werking getreden op 1 augustus 2006, maar om de sector de gelegenheid te geven verzekeringen te onderhandelen en af te sluiten, treden de bepalingen inzake verzekeringen en aansprakelijkheid pas op 1 januari 2007 in werking.

Deze wet werd verder aangepast op 13 augustus 2018 en op 21 april 2019.

Verzekeringen

Zoals hierboven vermeld is VOS verplicht om vanaf 2007 verzekeringen af te sluiten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. VOS heeft sinds 31 december 2006 aan deze verplichting voldaan. Deze beslissing is één van de wettelijke verplichtingen waar organisaties die een beroep doen op vrijwilligers aan moeten voldoen.

Door het afsluiten van de verzekering zal VOS burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger. Nieuw is dat ook de schade ten gevolge van een licht fout door de vrijwilliger op weg van of naar het vrijwilligerswerk, gedekt wordt door de aansprakelijkheid van de organisatie. De verplichte verzekering van de organisatie dekt dit, behalve als het gaat om een verplaatsing met een wagen. In dat geval blijft de persoonlijke autoverzekering de schade dekken.

De verzekeringen voor het personeel, het bestuur en de andere vrijwilligers worden beschreven in het Kwaliteitshandboek onder nummers 085 (personeel), 105 (vrijwilligers) en 113 (bestuurders).

Om de volledige verzekeringspolis te ontvangen kan u contact opnemen met het Algemeen Secretariaat.

Onkostenvergoedingen

Met uitzondering van de betaalde medewerkers wordt er bij VOS onbezoldigd aan de weg getimmerd. Alleen de leden van het Bestuur en de leden van de diverse werkgroepen kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Dit alles is evenwel eerder theorie dan praktijk omdat heel wat leden van het Bestuur en de werkgroepen nooit een onkostenvergoeding vragen. De uitgekeerde vergoeding is dus heel erg symbolisch en bedraagt niet meer dan enkele euro’s.

Geheimhoudingsplicht en discretie

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek. Zie ook Kwaliteitshandboek onder KHB-119.

Wat biedt de toekomst?

VOS werkt sinds 1 januari 2006 met een vijfjaarlijks beleidsplan opgesteld volgens de normen van het sociaal-cultureel decreet, dat vernieuwd werd op 7 juli 2017.

Het Beleidsplan voor de periode 2021-2025 werd ontvankelijk verklaard door de administratie op 20 december 2019 en ligt nu voor ter behandeling.